Regulamin umawiania wizyt

§1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady umawiania wizyt z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetologii świadczonych w gabinecie Derma Beauty, przy ulicy Kościelnej 30/58 w Poznaniu, zwany dalej „gabinetem”.
2. Klienci gabinetu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu.
3. Przystąpienie do zabiegu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu.

§2

1. Gabinet Derma Beauty świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w sobotę w godzinach od 9:00 do 15:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wymienione wyżej, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu wizyty.
2. Na zabiegi kosmetyczne lub z zakresu medycyny estetycznej albo konsultacje w ich ramach można umówić się osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu: 606571630, mailowo: gabinet@dermabeauty.pl, za pomocą okienka kontaktowego na stronie www.dermabeauty.pl,
za pośrednictwem social mediów (facebook, Instagram) oraz za pośrednictwem aplikacji Booksy.  Na wszystkie telefony oraz wiadomości reagujemy niezwłocznie.
3. Wizyty w gabinecie Derma Beauty potwierdzane są przez gabinet na 24h przed ich rezerwacją, za pomocą telefonu lub SMS. W tym celu niezbędne jest pozostawienie numeru kontaktowego. W przypadku braku potwierdzenia wizyty przez klienta, traktowana jest ona jako nieaktualna.

§3

1. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
2. W przypadku rezerwacji wizyty z zakresu medycyny estetycznej, klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 150 zł w formie przelewu bankowego na numer konta: 39 1090 1131 0000 0001 4299 2966. Praktyka stomatologiczna Wojciech Eliasz, ul Moniuszki 4B, 63-200 Jarocin. W przypadku wykonania zabiegu albo konsultacji, zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczonej usługi.
3. Odwołanie wizyty z zakresu medycyny estetycznej przez klienta na krócej niż 48h przed wyznaczonym terminem bądź brak potwierdzenia przez klienta wizyty, o którym mowa w par. 2 ust. 3 regulaminu, skutkuje utratą zadatku. Jest to rekompensata za zarezerwowany czas,
który w przypadku braku wcześniejszego odwołania nie zostaje wykorzystany przez żadnego Klienta. W przypadku odwołania wizyty przez klienta z wyprzedzeniem minimum 48h przed wyznaczonym terminem , klient ma prawo wyboru innego terminu przypadającego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty powiadomienia gabinetu o rezygnacji z pierwotnego terminu. W przypadku braku powiadomienia przez klienta o wyborze nowego terminu, zadatek przepada W nagłych sytuacjach klient powinien niezwłocznie skontaktować się z gabinetem.
4. W przypadku odwołania przez klienta wizyty z zakresu kosmetologii na krócej niż 24 h przed wyznaczonym terminem lub brakiem potwierdzenia przez klienta wizyty, o którym mowa w par. 2 ust. 3 regulaminu lub w przypadku niepojawienia się klienta na umówionej wizycie, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50% wartości planowanej wizyty przelewem bankowym na numer konta 30 1090 1463 0000 0001 2354 1504.
5. W przypadku odwołania wizyty opłaconej w formie PAKIETU, klient powinien powiadomić gabinet nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. W przeciwnym wypadku wizyta planowana przepada. W przypadku spóźnienia klienta na umówioną wizytę, gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania.
6. W przypadku rezygnacji przez klienta z wykupionego pakietu – kwota wykorzystanego zabiegu/zabiegów liczona jest w cenie regularnej, a pozostała wpłacona kwota zwrócona zostanie w formie vouchera do wykorzystania w gabinecie.
7. Termin ważności wykupionego pakietu to okres 3 lub 6 miesięcy, liczony od daty wykupienia pakietu i jego rodzaju. Gabinet Derma Beauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności pakietu.
8. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła. Tylko i wyłącznie osoba która wykupiła pakiet może realizować zabiegi w ramach pakietu.
9. Klient ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie gabinetu. W takim przypadku prośbę należy zgłosić prośbę drogą mailową, przed upływem terminu ważności pakietu.
10. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia jakiejkolwiek wizyty i odmowy wykonania usługi, w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się na wizycie w umówionym terminie, a także w następujących przypadkach:
a) osobom pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających,
b) wystąpienia podejrzenia, iż osoba znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych
substancji odurzających,
c) osobom zachowujących się wulgarnie / agresywnie / niestosownie wobec personelu bądź
innych klientów gabinetu,
d) w przypadku przeciwwskazań do wykonania zabiegu,
11. Gabinet zastrzega sobie prawo do niewykonania zabiegu z zakresu medycyny estetycznej lub kosmetologii z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych. W takiej sytuacji Pacjent ma prawo do zwrotu zadatku, o którym mowa w par. 3 ust. 2 regulaminu.
12. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracowników Salonu sytuacji, istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24h przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie, wolny termin na zabieg.

§4

Zabiegi w gabinecie są wykonywane przez kosmetologów których zadaniem jest wspomaganie jakości stanu skóry klientów poprzez holistyczne wspieranie klientów, wskazanie odpowiedniej pielęgnacji skóry, terapii zabiegowej. Wyniki efektów każdego klienta są zależne od stylu życia oraz stanu zdrowia klientów, za które gabinet nie bierze odpowiedzialności i jest to wyłącznie sprawą klienta by konsultował to z odpowiednimi specjalistami medycznymi.

§5

1. Klient ma prawo zgłaszania reklamacji niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą mailową na adres gabinet@dermabeauty.pl.
3. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6

1. Administratorem danych osobowych klientów jest gabinet.
2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7

1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach w regulaminie gabinet powiadomi w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej: www.gabinetdermabeauty.pl.
2. Klient ma prawo do wglądu w regulamin, cennik usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r